Ευθυγράμμιση

Ένα όχημα είναι σωστά ευθυγραμμισμένο όταν οι γωνίες των τροχών (κάμπερ, κάστερ, σύγκλιση - απόκλιση) είναι σε συμφωνία με αυτές που περιγράφει ο κατασκευαστής του οχήματος.

Σε αντίθετη περίπτωση παρατηρείται ανομοιόμορφη φθορά στα ελαστικά και το σημαντικότερο, τα δυναμικά χαρακτηριστικά του οχήματος και κατ' επέκταση  η ενεργητική ασφάλεια, χειροτερεύουν.

Συμπτώματα ενός μη σωστά ευθυγραμμισμένου οχήματος

  • Ανομοιόμορφη φθορά στα ελαστικά.
  • Απόκλιση του οχήματος από την ευθεία πορεία - ίσως και να οφείλεται σε λάθος πίεση των ελαστικών.